wysocko wielkie
wysocko wielkie
szkola
Statut Sołectwa

 

U c h w a ł a  Nr IV / 70 / 2007

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 06 marca 2007 roku

 

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wysocko Wielkie.

 

Na podstawie art.5, art.18 ust.2 pkt 7, art.35 oraz art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r.
Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806;
z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203;
Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128;
Nr 181, poz.1337) – Rada Gminy Ostrów Wielkopolski uchwala

 

 

STATUT SOŁECTWA Wysocko Wielkie

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ l. Sołectwo Wysocko Wielkie jest jednostką pomocniczą Gminy Ostrów Wielkopolski powołaną dla wykonywania jej zadań i nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 2. Mieszkańcy miejscowości wchodzących w skład sołectwa stanowią wspólnotę lokalną.

 

§ 3. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Wysocko Wielkie działa na podstawie przepisów prawa i niniejszego Statutu.

 

§ 4. Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa, w tym:

1)      nazwę i obszar Sołectwa.

2)      zasady i tryb wyboru organów Sołectwa,

3)      organizację i zadania organów Sołectwa,

4)      zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji.

5)      zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Ostrów Wielkopolski i Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski nad działalnością Sołectwa,

6)      zasady korzystania z mienia,

7)      gospodarkę finansową Sołectwa.

 

§ 5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1)      Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ostrów Wielkopolski.

2)      Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Ostrów Wielkopolski.

3)      Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

4)      Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim,

5)      Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § I niniejszego Statutu.

6)      Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa.

7)      Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,

8)      Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa,

9)      Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.

 

§ 6. Sołectwo obejmuje obszar wsi Wysocko Wielkie.


ROZDZIAŁ II

 

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§ 7.  l. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady Gminy.

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w odrębnym głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

 

§ 8. l. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta Gminy.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. l określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w porozumieniu z Sołtysem w terminie 3 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza Wójt Gminy w terminie l miesiąca od daty zdarzenia.

4. Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

5. Zebranie wyborcze otwiera Sołtys, a następnie uczestnicy zebrania dokonują wyboru przewodniczącego zebrania

6. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

7. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców, zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 15 minut od pierwszego zebrania, w tym samym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących, o czym należy poinformować mieszkańców Sołectwa  w zawiadomieniu o którym mowa w ust. 4.

8. Liczbę stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie spisu wyborców.

9. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.

 

§ 9. l. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim.

2. Kandydat musi być pełnoletni i wyrazić zgodę na kandydowanie bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, kandydat nieobecny na Zebraniu Wiejskim może wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie. O przyjęciu tej kandydatury decyduje Zebranie Wiejskie.

 

§ 10. l. W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje Komisję Wyborczą w co najmniej trzyosobowym składzie.

2. Do zadań Komisji należy:

1)      przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

2)      przeprowadzenie głosowania.

3)      ustalenie wyników głosowania.

4)      ogłoszenie wyników wyborów,

5)      sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji nie mogą kandydować na funkcję Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.

 

§ 11. Kandydatów na funkcję Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uprawnieni do głosowania uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

 

§ 12. Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na funkcję Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§ 13. l. Po zamknięciu listy kandydatów na funkcję Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący Komisji Wyborczej o której mowa w §10 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

 

§ 14. l. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał powyżej 50% ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku nie uzyskania wymaganego progu określonego  w pkt. 1 przeprowadza się drugie głosowanie, w którym uczestniczy dwóch kandydatów, którzy otrzymali największe ilości głosów.

3. Do drugiego głosowania przechodzi więcej niż dwóch kandydatów, jeżeli w pierwszym głosowaniu otrzymali największe  a zarazem równe ilości głosów.

4. W drugim głosowaniu za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów, bez konieczności uzyskania progu określonego w pkt. 1.

5. Głosowanie przeprowadza się do momentu ostatecznego wyboru. Jeżeli, mimo to, nie dokonano wyboru  /największa  a zarazem równa ilość głosów kandydatów/  sołtysa, spośród nich, wskazuje wójt gminy w terminie 7 dni podając to do wiadomości mieszkańcom sołectwa.

6. Do  Rady Sołeckiej uważa się za wybranych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

7. Sołtys nie może wchodzić w skład Rady Sołeckiej.

 

§ 15. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczątkami Sołectwa lub Urzędu Gminy, na której umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

 

§ 16. l. Głosowanie na Sołtysa odbywa się przez skreślenie na kartce do głosowania nazwisk tych kandydatów, którzy nie uzyskali poparcia wyborców.

2. Głosem ważnie oddanym na kandydata na Sołtysa jest ten głos, jeżeli na karcie do głosowania wyborca pozostawi nie skreślone nazwisko wyłącznie jednego kandydata.

3. Głosem ważnym bez dokonania wyboru jest ten głos, jeżeli wyborca dokonał skreślenia nazwisk wszystkich kandydatów umieszczonych na karcie do głosowania.

4. Głosem nieważnym jest ten głos. jeżeli wyborca pozostawił na karcie do stosowania nie skreślone nazwiska dwóch lub więcej kandydatów, przedarta karta do głosowania na dwie części oddzielne lub glos oddany na  karcie do głosowania innej niż urzędowa.

5. Wszelkie dopiski umieszczone na karcie do głosowania nie mają wpływu na wynik głosowania i nie bierze się ich pod uwagę.

 

§ 17. l. Wybory do Rady Sołeckiej odbywają się w tym samym trybie jak wybory Sołtysa, z tym że głosowanie można przeprowadzić nad pełnym składem Rady Sołeckiej.

2. Jeżeli głosowanie odbywa się nad pełnym składem Rady Sołeckiej, głosem ważnie oddanym na poszczególnych kandydatów jest głos, jeżeli wyborca pozostawia na karcie do głosowania nie skreśloną taką  liczbę nazwisk kandydatów, która jest mniejsza lub równa liczbie członków Rady Sołeckiej.

3. Jeżeli wyborca dokonał skreślenia nazwisk wszystkich na karcie do głosowania, to głos jest ważny bez dokonania wyboru.

4. Jeżeli wyborca na karcie do głosowania pozostawił taką liczbę nazwisk kandydatów, która jest większa niż liczba osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej to głos jest nieważny.

5.Przepisy §16 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiedni

 

§ 18.1. Unieważnienia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej może dokonać Rada Gminy po stwierdzeniu naruszenia postanowień niniejszego Statutu jeżeli miały one wpływ na wynik wyborów.

2. W przypadku unieważnienia wyborów ponowne wybory zostają przeprowadzone w terminie l miesiąca od daty stwierdzenia ich nieważności.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§ 19. l. Organami Sołectwa są:

1)      Zebranie Wiejskie-jako organ uchwałodawczy,

2)      Sołtys - jako organ wykonawczy.

2. Działania sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy, jednak zaczyna się i kończy w momencie dokonania wyboru tych organów.

4. Funkcja Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

5. Za udział w pracach organów Gminy, Sołtys może otrzymać dietę na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy.

 

§ 20. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1)      wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ocena ich pracy,

2)      inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej.

3)      decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Sołectwa.

4)      uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa,

5)      rozpatrywanie sprawozdań sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa.

6)      podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami.

7)      współpraca z organizacjami społecznymi i organizacjami prowadzącymi działalność na terenie Sołectwa (np. Ochotnicza Straż Pożarna. Koło Gospodyń Wiejskich. Kółko Rolnicze itp.),

8)      opiniowanie na wniosek Rady Gminy Projektów jej uchwał.

9)      występowanie z wnioskami, do Rady Gminy, o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości organów Sołectwa.

 

§ 21. l. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu może powoływać komisje.

2. Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust. l. określa jej zadania.

3. Komisje, o których mowa w ust. i, w ramach realizacji zadań określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2. są uprawnione do:

1)      żądania wyjaśnień.

2)      przeglądania dokumentów,

3)      przeprowadzania oględzin.

 

§ 22. 1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Sołectwa z tym, że uprawnienie do głosowania posiadają wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Osoby nie będące mieszkańcami sołectwa mogą brać udział w zebraniu wiejskim bez prawa zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieranych organach sołectwa i bez prawa głosowania.

 

§ 23. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:

1)      inicjatywy uchwałodawczej,

2)      udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3)      zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy, Radnym i zaproszonym gościom,

4)      udziału w głosowaniu z zastrzeżeniem § 22.

5)      zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa z zastrzeżeniem §11

 

§ 24. l. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty / kurenda, ogłoszenia/. Termin i temat Zebrania Wiejskiego powinien być podany do publicznej wiadomości wszystkim mieszkańcom najpóźniej w terminie 3 dni przed jego odbyciem.

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:

1)      z własnej inicjatywy.

2)      na żądanie organów Gminy,

3)      na wniosek 15 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim,

4)      na wniosek 2/3 członków Rady Sołeckiej.

3. W szczególnych przypadkach Rada Gminy może zwołać Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

§ 25. l. Zebranie Wiejskie jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych, prawidłowo poinformowanych o zebraniu.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa, zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

 

§ 26. l. Obrady Zebrania Wiejskiego otwiera Sołtys a następnie prowadzi je wybrany przez uczestników przewodniczący Zebrania.

2. Pod nieobecność Sołtysa zebranie wiejskie otwiera członek Rady Sołeckiej upoważniony przez sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może otworzyć zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie otwiera członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, uprzednio skonsultowanego z Radą Sołecką.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności Sołtys winien zwrócić się o pomoc do Wójta Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy, którzy wyznaczają w tym celu radnych lub pracowników Urzędu.

 

§ 27. l. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1)      kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2)      udzielaniu głosu poza kolejnością.

3)      określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4)      odebraniu głosu,

5)      zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6)      żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§ 28. l. Sołtys lub osoby, o których mowa w §26 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego. Zebranie Wiejskie może wprowadzić zmiany do proponowanego porządku obrad.

2. Na osobach, o których mowa w ust. l spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokółowania jego przebiegu.

 

§ 29. 1.0 ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie podpisuje Przewodniczący Zebrania.

3. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokółowane. Protokół wraz z listą obecności, podjęte uchwały, opinie i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbycia zebrania.

 

§ 30. l. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1)      przygotowanie i zwoływanie Zebrań Wiejskich,

2)      przygotowywanie na Zebranie Wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w formie uchwał w sprawach należących do kompetencji Sołectwa.

3)      wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego.

4)      sprawowanie zwykłego zarządu mieniem Sołectwa,

5)      organizowanie spotkań z radnymi i komisjami Rady,

6)      zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń oraz kierowanie pracą Rady Sołeckiej,

7)      reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz.

8)      załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w ramach i zakresie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą.

9)      zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy.

10)  techniczno-organizacyjne zapewnienie warunków pracy Zebrania Wiejskiego. Rady Sołeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa podczas ich spotkania z wyborcami a także innych zebrań i spotkań zwoływanych z inicjatywy organów Gminy.

11)  składanie po zakończeniu roku na Zebraniu Wiejskim sprawozdań ze swojej działalności.

12)  potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

13)  występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców,

14)  sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej Sołectwa.

15)  doręczanie ogłoszeń i innych pism w sposób zwyczajowo przyjęty,

16)  uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy.

17)  informowanie mieszkańców Sołectwa o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i sołectwa.

2. Sołtys ma obowiązek uczestniczyć w pracach Rady Gminy.

3. Sołtys może zabierać glos na sesjach Rady Gminy oraz zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

4. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania Sołtysa o sesji Rady Gminy na takich samych zasadach jak radnych.

 

§ 31. l. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka składa się z 3-11 osób. Liczbowy skład osób wchodzących do Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie na zebraniu wyborczym.

3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.

5. Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

6. Sołtys ma obowiązek powiadamiania Radnych z okręgów wyborczych na terenie sołectwa o terminie i miejscu, posiedzenia Rady Sołeckiej umożliwiając im uczestnictwo w jej pracach.

7. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1)      wspomaganie działalności sołtysa przez wydawanie opinii,

2)      zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawie sołectwa,

3)      występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań,

4)      współpraca z organizacjami społecznymi.

8. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności  Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

§ 32. l. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:

1)      nie wykonują swoich obowiązków,

2)      naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

3)      dopuścili się czynów dyskwalifikujących ich w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa. Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków, podpisany przez co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa, kierowany jest do Wójta Gminy, który ustala termin i miejsce Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania.

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§ 33. Uchwałę o odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków podejmuje się w głosowaniu tajnym, a dla jej ważności wymagana jest bezwzględna większość ważnie oddanych głosów.

 

§ 34. l. Dla dokonania odwołania Sołtysa. Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków stosuje się odpowiednio przepisy § 8 pkt. 6,7,8 i 9.

 

§ 35. l. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków przeprowadza Komisja Skrutacyjna w co najmniej 3-osobowym składzie, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Protokół podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 36. l. Do wyborów określonych w §34 stosuje się odpowiednio § 18.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

 

§ 37. I. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez:

1)      opiniowanie, na polecenie Wójta lub Rady Gminy, rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących:

a) studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b) uchwalanych przez Radę Gminy programów gospodarczych dotyczących Sołectwa.

2)      inicjowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych.

4) zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym.

 

ROZDZIAŁ V

 

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

 

§ 38. Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowane są na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

§ 39. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy i  Wójt Gminy.

 

§ 40. l. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonania czynności, o jakich mowa w ust. l, organy nadzoru mogą wydelegować swoich przedstawicieli.

 

§ 41. l. Sołtys jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał, wniosków i opinii Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wójt Gminy.

 

§ 42. l. Uchwala Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Wójta Gminy.

2. W przypadkach określonych w ust. l Wójt Gminy może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

 


ROZDZIAŁ VI

 

Zasady korzystania z mienia

 

§ 43. l. W celu realizacji zadań statutowych Sołectwo można wyposażyć w majątek.

2. Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt Gminy odrębnym Zarządzeniem.

 

§ 44. Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.

 

§ 45. l. Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje:

1)        utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów.

2)        załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

3)        wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów, zebrań itp.

3. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

 

§ 46. l. Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.

2. Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§ 47. l. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Dochody realizowane przez Sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.

3. Wydatki dokonywane przez Sołectwo wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy, w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. W ramach dochodów i wydatków. Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy.

5. Sołtys odpowiada za realizację dochodów i wydatków Sołectwa, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych.

6. Sołectwo opracowuje roczne plany finansowe swoich dochodów i wydatków do budżetu Gminy, w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Po uchwaleniu budżetu Gminy przez Radę, Sołectwo otrzymuje do wykonania plan finansowy na dany rok budżetowy.

7. Obsługa finansowa Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.

8. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 48. l. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

2. Zmiana Statutu wymaga konsultacji z mieszkańcami.

3. Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu wniosku, jeżeli wpłynął do Rady Gminy na co najmniej 14 dni od terminu sesji.

 

§ 49. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.

 

§ 50. Traci moc prawną:

1)      Uchwała Nr VII/47/90 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 listopada
1990 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa.

2)      Uchwała Nr IV/27/94 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 października
1994 roku w sprawie zmian w Statucie Sołectwa.

 

§ 51. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Stefan Matuszak


 

2011-11-11
Wprowadził: Wojciech Krawczyk